mena kost und annette boutellier

Ausleben / Éljük ki magunkat!

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

John L. Mackie a teizmus csodájáról

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

Korunk hat német filozófusa

Horn András fordítása


nicolai hartmann

Szisztematikus önjellemzés

Horn András fordítása


karl jaspers

A tragikumról

Horn András fordítása


michael landmann

Egy pluralisztikus filozófia körvonalai

Horn András fordítása


michael landmann

A megismerés léthez-kötöttsége és a relativizmus

Horn András fordítása


michael landmann

A filozófiai antropológia alapjai

Horn András fordítása


michael landmann

Az ész fajai

Horn András fordítása


michael landmann

Elvalóságtalanító irodalom

Horn András fordítása


odo marquard

A történetek filozófiája és a történetek elbeszélésének jövője

Horn András fordítása


horn andrás

Vázlat egy empirikus tragikum-elmélethez


horn andrás

Az esztétikum mozzanatainak önállósulása a modern korban


horn andrás

Mitikus gondolkodás a Grimm-fivérek meséiben és néhány Ady- és József Attila-versben

Michael Landmann: A filozófiai antropológia alapjai

A szerző Fundamental-Anthropologie c. művének három központi fejezete [1] Horn András fordításában

Michael Landmann (1913-1984) 1950 és 1980 között filozófiaprofesszor volt a berlini egyetemen. Munkásságának fö területei a kultúrfilozófia és a filozófiai antropológia. Föbb müvei: Philosophische Anthropologie (1955), Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur (1961), Fundamental-Anthropologie (1979).

A fordító köszönetét fejezi ki a Bouvier Verlag igazgatójának, Thomas Grundmann úrnak, valamint Michael Landmann jogutódjainak, Klaus-J. Grundner úrnak (Berlin) és Dr. Valentin Landmann úrnak (Zürich), e fordítás internetes publikációjának engedélyezéséért.

[1] 2., bővített kiadás. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann 1984. 60-169.o.

A fordítást elolvashatja itt a weboldalon vagy letöltheti a saját számítógépére. A letöltéshez kattintson ide (PDF, 672k)

Tartalom

ELSŐ RÉSZ: A KULTÚRANTROPOLÓGIA MEGALAPOZÁSA
A TESTEN-LELKEN ALAPULÓ ANTROPOLÓGIÁTÓL A KULTÚR-ANTROPOLÓGIÁIG
I. Az individuál-antropológia hagyománya
II. Szociáltantropológia és kultúrantropológia
III. Az állat és az ember
IV. Az ember mint kultúr- és hagyománylény
V. A szubjektív és az objektív szellem
VI. A létrehozott dolog mint a létrehozatal gátlója és serkentője
VII. Az ember mint történeti lény

A KULTÚRANTROPOLÓGIA ÖT DIMENZIÓJA
I. Teremtőerő
II. Kulturalitás
III. Társadalmiság
IV. Történetiség
V. Tradicionalitás

AZ EMBER TÖBB, MINT TEST ÉS LÉLEK
I. A tradíció és az ész harca az ember feletti uralomért
II. A kultúra mint harmadik strukturális tényezö
III. A kultúra révén történö megformálódás és a kultúrát formáló erö
IV. Kultúra és történelem

MÁSODIK RÉSZ: AZ EMBER ÉS OBJEKTIVÁCIÓI MINT KÖRKÖRÖSEN VISSZAKAPCSOLÓDÓ RENDSZER
AZ EMBER MINT AZ OBJEKTÍV SZELLEM HELYE
I. Az objektív szellem mint jelenség. Annak kétrétüsége
II. Részterületek és felosztások
III. Önállóság és visszakötödés az emberhez
IV. Az objektív szellem teljesítményei
V. A visszaható megformálás a szubjektív szellem részéröl
VI. Inkongruenciák es konfliktusok

AZ OBJEKTIVÁCIÓ MINT ÖNKIALAKÍTÁS (Szisztematikus rész)
A kultúra mint az ember útja önmagához
I. Az ember mint saját termékének visszahatás alapján megformált terméke
II. A kifejezö mozdulatok visszahatáson alapuló teljesítménye
III. A lefolyási formák és az alkotó megformálások visszahatáson alapuló teljesítménye
IV. Az objektivitás felfokozó ereje

AZ EMBER ÉS AZ OBJEKTIVITÁS
I. Antropológia dióhéjban. A dolgok objektivitása és a létrehozott dolog objektiváció
II. Objektív mércék és értékek
III. A létrehozott termék mint egy norma tükre és mint a bensöség kifejezödése
IV. A mü és az élet mint a megformálás területei

HARMADIK RÉSZ: AZ ANTHROPINONOK
A HUSZONHÁROM ANTHROPINON
I. Specializálatlanság, kreativitás, tudatosság, szabadság, individualitás
II. A megismerés össz-emberi összefüggésben
III. A kultúra- és történelemformálás
IV. Modellálhatóság, kulturális és történelmi megformálódás, animal educandum, tradicionalitás, társadalmiság
V. Látszólagos és rész-antropológiák

AZ ANTHROPINONOK RENDSZERE
I. A kreativitás anthropinonjai
II. A kulturalitás anthropinonjai
III. A kreativitás és a kulturalitás váltakozásának anthropinonjai
IV. A megismerés anthropinonjai